utdanning

Miljøpartiet De Grønne ønsker en god og mangfoldig videregående skole. Den offentlige skolen skal være bærebjelken, men private ikke-kommersielle skoler, er et viktig supplement. Vi mener at det er viktig å styrke den praktiske, yrkesrettede utdanningen. Dessuten må lærlingprogrammet styrkes i samarbeid med næringslivet. Offentlige virksomheter må ta imot lærlinger, og det må stilles krav om lærlinger i anbudsprosesser.

Skolen bør ha langt større fokus på naturens bærekraft, fysisk aktivitet og utvikling av kreativitet enn dagens læreplan gir rom for.

Mer praktisk utdanning

Miljøpartiet De Grønne ønsker et mer fleksibelt forhold mellom skole og arbeidsliv og mer variasjon mellom praksis og teori i skolen. Det skal ikke oppleves som det ”eneste rette” å ta et sammenhengende, 13-årig utdanningsløp. Noen ungdommer vil være mer motiverte for videre skolegang etter ett eller flere år i arbeidslivet. Også for dem som velger å bli sammenhengende på skolen, vil flere innslag av praktisk arbeid både innenfor og utenfor skolen, kunne gi bedre utgangspunkt for den teoretiske undervisningen. Erfaring med praktisk arbeid vil samtidig gi elevene et bedre grunnlag for langsiktige yrkesvalg.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å jobbe for mindre frafall i den videregående skolen. Rådgivertjenesten og skolehelsetjenesten må styrkes slik at elevene får den støtten de trenger for å ta de rette valgene og slik at de får tilstrekkelig og tidlig hjelp om de sliter. Diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, etnisitet, religion eller andre faktorer samt psykisk/fysisk sykdom påvirker elevens sannsynlighet til å fullføre skolegangen. For å motvirke dette bør det settes inn forebyggende tiltak. Dette kan for eksempel gjøres ved å ha et kritisk blikk på sosiale normer knyttet til kjønn og seksualitet (normkritikk) og et fokus på refleksjon om kjønnsroller og likestillingsspørsmål som en del av elevenes undervisning og lærernes og rådgivernes kompetanse. Tilbud utenfor skoletid for ungdom som sliter bør også styrkes.

Miljøpartiet De Grønne vil

  • Styrke tilstedeværelsen av rådgivere og helsepersonell i skolen, og jobbe for at de skal ha opplæring og fokus på psykisk helse og sammenhengen mellom forskjellige sosiale 7 kategorier (som for eksempel kjønn, etnisitet, religion, seksualitet) og diskriminering/undertrykkelse (interseksjonalitet)
  • Ha større innslag av praktiske emner også ved de allmennfaglige utdanningene
  • Kreve at offentlige virksomheter tar inn lærlinger, og jobbe for at alle elever som begynner på en yrkesrettet linje er sikret lærlingplass
  • Styrke satsingen på Ungt Entreprenørskap og på forskningslinjer
  • Arbeide for mer fleksible inntaksregler til ulike studieretninger
  • Arbeide for utvidet samarbeid mellom videregående skoler, samfunn og næringsliv
  • Legge til rette for forsøksbaserte ordninger av samlingsbasert yrkesfaglig utdanning på videregående nivå, spesielt for studieretninger med høyt frafall
  • Tilby bedre oppfølging og tilretteleggingfor elever som har psykiske problemer
  • Arbeide for å innføre forebyggende tiltak mot diskriminering og frafall med å ha fokus pånormkritikk og inkludering inn i skolen
  • Støtte utdanning i bygningsvern og tradisjonelle håndverksfag