samferdsel

Samferdselspolitikken handler om å gjøre samfunnets transportbehov så grønt som mulig. Derfor ønsker vi et bedre kollektivtilbud og bedre forhold for gående og syklende. Dette kan finansieres ved lavere utbygningstakt for nye veiprosjekter i fylket. For godstransporten innebærer dette særlig å styrke den lokale produksjonen for lokale markeder. Når det gjelder det daglige reisebehovet, kan dette reduseres gjennom aktiv og bevisst planlegging i bedriftene. Vi ønsker å ta i bruk nye og kreative løsninger som samkjøring, elsykler, nettmøter, alternativt drivstoff, elbiler/elferger/elbusser, bildeling, kampanjer, premiering av grønn transport etc.

Fylkeskommunen må bruke sine virkemidler til å hjelpe kommuner og bedrifter til å få ned transportbehovet og støtte miljøvennlige prosjekter økonomisk. Det må også bli enklere og mer bekvemt å velge miljøpositive reisemåter. For å unngå køer og rushtidsproblemer, må fylkeskommunen være en pådriver for at spesielt store virksomheter kan tilby sine ansatte mer fleksibel arbeidstid. Det innebærer at de ansatte kan begynne arbeidet sitt til ulike tidspunkt slik at store køer unngås. De grønne ønsker at dette utprøves i et pilotprosjekt.

Miljøpartiet De Grønne vil

  • Prioritere vedlikehold av veier framfor nye veiutbygginger
  • Alltid prioritere sykkel, buss og ferge foran personbilisme og flytransport
  • Innføre vegprising (for eksempel rushtidsavgift) i takt med forbedring av kollektivtilbudet slik at det blir dyrere å bruke bil der det finnes alternativer
  • Utrede alternative togtraseer mellom Tromsø og Narvik/Kiruna
  • At det opprettes en egen samferdselsenhet som skal sørge for en mer helhetlig og bærekraftig bruk av samferdselsmidlene. Alle midlene (både investerings-og driftsmidler) fra kommune, fylke og stat samles i en felles pott hvor tiltak gjennomføres ihht. miljøkriterier
  • Arbeide for at bykommunene i Troms selv kan overta drift og ansvar for kollektivtrafikken hvis de ønsker det