Velkommen, nykommer!


Velkommen nykommer2
Ansvarlig redaktør i Fremover, Tone Angell Jensen, går på kommentarplass i Nordlys (28.08) til angrep på Miljøpartiet De Grønne (MDG). Jensen går så langt som å hevde at MDGs program er et «ekko av AKP sitt program på -70-tallet.» Hva er det ved MDG som virker så truende for Jensen?

Det er ingen tvil om at De Grønnes prosjekt er ambisiøst. Velstandsøkningen i Norge har vært formidabel, særlig det siste tiåret. De Grønne mener at tiden nå er overmoden for å ta miljøproblemene verden står overfor på alvor og flytte hovedfokuset over på å ta vare på de grunnleggende betingelsene som ethvert velstandsnivå er avhengig av – mens det ennå er tid og handlingsrom.


Vårt program

Jensen har oppfattet deler av vårt program riktig, og deler av vårt program feil. Vi går ikke inn for legalisering av hasj. I programmet går vi inn for å sette ned et utvalg som skal utrede hva en legalisering vil innebære. Bakgrunnen for et slikt forslag er ikke at vi mener at «hasj er bra», men at vi mener at det er grunn til å se nærmere på en ruspolitikk som ikke fungerer godt nok, og om kriminaliseringen virker slik den er ment å virke.
Ellers er det sant at vi ønsker å avvikle oljevirksomheten og satse på blant annet havmøller (med et potensial på 50.000 jobber, ikke 100.000 som Jensen skriver). Ledende eksperter innen økonomi og næringsliv samt store deler av det politiske Norge mener at Norges oljeavhengighet er et meget stort problem og kommer til å bli et stadig større problem, ikke bare på
grunn av selve avhengigheten, men også fordi brøken mellom investeringer og utbytte blir stadig mer tvilsom.

MDG er det partiet som tar konsekvensen av at dette verken lønner seg for et framtidig næringsliv, for naturmiljøet, for framtidige generasjoner eller i forhold til hva fellesskapet får igjen pengemessig. Vi ønsker å avvikle «godteripolitikken» og oljeutvinninga på en kontrollert måte, andre partier ønsker å la det stå til – til det brister.

«Ekko fra AKP»
Landsmøtet i MDG vedtok også, med knapt flertall, å gå inn for å forby jakt på hval og sel. Hval- og selfangst er en veldig vanskelig sak for MDG, men det er også en vanskelig sak for alle som er opptatt av å balansere dyrevern opp mot ressursforvaltning. MDG i de tre nordligste fylkene tok dissens på landsmøtets vedtak.

Ut ifra en framstilling av disse sakene, hvorav for øvrig rundt halvparten stemmer overens med det som er sant, konkluderer Jensen med at vi er et parti som vil ha «raske og store omveltninger, altså». Når denne tynne konklusjonen er «etablert» slutter hun seg fram til at De Grønne er et ekko fra AKP på 70-tallet. AKP? Hva er premisset for en slik slutning? AKP er kjent som den største totalitære politiske bevegelsen i Norge i etterkrigstiden. Det er riktig at MDG mener det er på tide å ta miljøproblemene på alvor også når det gjelder politisk handling, men betyr det at vi kan assosieres med AKP, eller for den sakens skyld venstresida som sådan?

Grasrotbevegelse
MDG er en del av en europeisk og global grasrotbevegelse der blant annet fokus på sanne demokratiske prosesser står sentralt, og denne bevegelsen er veldig langt unna å lete etter totalitære forbilder som AKP fant i Kina, Sovjet og Kambodsja. I stedet ser vi i Norge for eksempel til Tyskland, som blant mye annet har skapt to milliomner arbeidsplasser innen «fornybarindustrien» gjennom programmet «Energiewende».

Når Jensen er så uvitende og unyansert som dette er det muligens fordi hun så for seg en leser som ikke kan tenke, bare assosiere, når hun satte seg ned for å skrive dette? Det skulle være demokratisk kvalitet ved enhver offentlighet at man er villig til å låne øre til nykommeren, til den som kanskje har en oppfatning som ikke faller umiddelbart ned i brødformen og som ikke mener at man står foran irrasjonalitet hver eneste gang man står foran noe man ikke umiddelbart forstår. Slik sett er det liten grunn til å misunne Narvik-offentligheten deres kneisende portvokter.

Av Askild Gjerstad og Svein Anders Noer Lie, 1. og 3.-kandidat til Stortinget for MDG i Troms

Publisert i Nordlys 30.08.13