Rungende nei til olje i Nord

Av: Njål Kvendseth, 1. kandidat Stortingsvalget

Fiskeriene har og vil alltid være en sentral forutsetning for bosetting i Nord-Norge. Vi trenger å satse på næringsutvikling i Nord-Norge, men oljeindustrien er ikke løsningen.

Verdens siste store bestand av torsk gyter utenfor Lofoten og Vesterålen. Fisken er en evigvarende ressurs hvis den forvaltes riktig. Fiskeriene har til alle tider vært Nord-Norges viktigste naturressurs og selve eksistensgrunnlaget for bosetning her i nordområdene.

Ei sovepute

Kartet vil ikke bli snudd på hodet. Oljeindustrien ser ut til å bli ei sovepute for en feilslått fiskeri- og distriktspolitikk. Stavanger ble oljehovedstad fordi det ikke fantes noen oljehovedstad fra før. Forsknings- og utviklingsmiljøene er etablert på Vestlandet, og moderne teknologi gjør at de ikke trenger å flytte nordover for å utvinne olje. De påståtte ringvirkningene vil utebli, og mange av de eksisterende arbeidsplassene vil forsvinne dersom vi slipper oljenæringen til. Arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv vil komme i direkte konflikt med oljearbeidsplassene.

Det er en farlig myte å hevde at olje- og fiskeindustrien kan leve i harmonisk sameksistens. Mange fiskebestander i Nordsjøen og vestlandsfjordene er sterkt nedadgående, og utslipp fra oljeindustrien hoper seg opp i næringskjedene. Skreien, som har Lofoten og Vesterålen som sine gyteområder, er verdens siste store intakte torskebestand. Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag er mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ulykker

I en rapport fra 2005 skrev Kystverket at Norge ikke har en tilfredsstillende oljeberedskap. Lite har skjedd siden da. Dagens oljevernutstyr fungerer dårlig under værforhold som kulde og mørketid, som gir ising på utstyr og dårlig sikt. Ved bølger over tre meter fungerer ikke utstyret i det hele tatt.

Kontinentalsokkelen er smal og ligger nært land utenfor Lofoten. Dette betyr at oljeplattformer vil havne nært land, hvilket gjør det nærmest umulig å hindre et utslipp i å nå land dersom det er litt vær og vind. Alle som har bodd i Lofoten vet at været er alt annet en stabilt.

Grov svikt

I desember 2007 skjedde norgeshistoriens nest største utslipp, fra Statfjord A-plattformen i Nordsjøen. Granskingen av utslippet avslørte dårlig vedlikehold og grov menneskelig svikt ved plattformen.

På StatoilHydros generalforsamling våren 2008, erklærte StatoilHydro-sjef Helge Lund at selskapet hadde lært av ulykken. Få dager etterpå skjedde det en ny ulykke fra samme plattform. Dette viser at oljeproduksjonen heller ikke er så sikker og stabil som industrien hevder.

Svart hav

Det skytes seismikk både når man leter, og når man utvinner olje. Ifølge Havforskningsinstituttet går fangsten av fisk ned med mellom 50 og 80 prosent, i en radius på 33 kilometer fra området hvor det skytes seismikk. Dette kan sammenlignes med å kaste granater inn på en fødeavdeling.

Da man skjøt seismikk utenfor kysten av Lofoten og Vesterålen sommeren 2008, led fiskerinæringa store økonomiske tap, fordi de ble vist bort fra fiskefeltene sine. Det er ikke sameksistens når fiskerne må vike så fort oljeindustrien kommer trekkende.

Man kan ikke som politiker bare vedta at det skal være sameksistens, når det ikke er grunnlag for det. Svart hav er og blir svart hav.

Oljeindustriens andel av norske klimagassutslipp har nesten doblet seg siden 1990. Dette er den viktigste grunnen til at norske klimagassutslipp øker. Hvert nye oljefelt som settes i drift, bringer oss lenger unna målet om å redusere utslippene av klimagasser.

Ny klimaavtale

Norske utslipp per produsert oljeenhet øker fordi norsk sokkel stadig blir eldre. Norsk olje kommer ikke i stedet for, men i tillegg til fossil energi i resten av verden. Dersom rike land ikke forplikter seg til, og gjennomfører, store utslippskutt, er det lite trolig at land som India og Kina, går med på en ny klimaavtale i København i 2009.

Miljøpartiet De Grønne går inn for 20 års moratorium mot oljeleting i norske farvann, petroleumsfrie soner langs kysten, gradvis avvikling av utvinningen på eksisterende oljefelter og full satsing på energisparing og fornybar energi.

Bl.a også publisert i Nordlys