Rådmannen i Lenvik overser høringsinnspill mot oppdrett

oppdrettsanleggMiljøpartiet De Grønne i Troms er hoderystende over Rådmannen i Lenvik. Lokalbefolkningen, fiskerne og frilufts- og miljøorganisasjonene er i mot ny oppdrettslokalitet på Senja. Likevel vil rådmannen anbefale oppdrettsanlegget.

– Med en så stor lokal motstand burde det være rådmannens soleklare plikt å gå mot oppdrettssøknaden, sier 1. kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Troms Askild Gjerstad.

– Et av flere problem med søknaden er at oppdrettsanlegget planlegges lagt veldig nært en av de beste lakseelvene i Troms, Lyselva i Lysbotnvassdraget. Det er heller ikke mange mil til Målselva og Lakselva. Det er en kjent sak at oppdrettsanlegg er ødeleggende for villaksen bl.a. gjennom spredning av parasitter og ved rømming med påfølgende bortrengning og genetisk degenerering, sier Gjerstad.

Det er Salmar Nord AS som har søkt om etablering av oppdrettsanlegg øst for Skårliodden på Senja. Søknaden kommer i et uplanlagt område i kystsoneplanen. Rådmannen skriver i sitt saksframlegg at ” «I ikke planlagte områder» er det ikke foretatt avklaring mellom ulike interesser.” Saken skal behandles i Utvalg for miljø og forvaltning 30. august.

Kommunen har hatt saken på høring i sommer. Av høringssvarene kommer det fram at 106 grunneiere og beboere har skrevet under på en protest mot oppdrettsanlegget. Dette er i følge lokale motstandere ca 70 % av grunneiere og beboere i området. Også 88 yrkesfiskere, Fiskarlaget Nord og Norges Kystfiskarlag har protestert mot lokaliteten.

Videre har Samarbeidsrådet for Målselvvassdraget, Laukhella Lakseelv, Indre Senja jeger- og fiskeforening, Norges jeger og fiskeforbund, Lysbotnvassdragets fiskeforvaltning, Tranøy og omegn jeger- og fiskeforening, Norges naturvernforbund, og Norsk ornitologisk forening protestert mot oppdrettsanlegget.

– Etter det jeg kan se er det bare et grendeutvalg og en båtforening som er positiv til oppdrettslokaliteten. Ut fra dette er det innlysende at rådmannen burde frarå en ny oppdrettslokalitet i området, sier Gjerstad. Han mener at kommunen burde slå fast at interesseavklaringen i denne saken viser så stor motstand at de ikke kan anbefale søknaden.

– Som lokal planmyndighet er det også meget svakt av kommunen at de ikke har en kystsoneplan som avklarer alle aktuelle områder. Dette svekker kommunens selvråderett og ikke minst de lokale interessentenes demokratiske innflytelse, sier Gjerstad.

– Miljøpartiet De Grønne har programfestet at vi kun vil gi nye konsesjoner for oppdrett dersom anlegget er lukket og har effektiv rensing. Vi krever også at gamle anlegg må lukkes innen 2020. Dersom vi får bestemme vil ikke en søknad som denne fra Salmar Nord AS bli innvilget, avslutter Gjerstad.

—————————————————————–

Kontakt:
Askild Gjerstad: Tlf 99 45 30 01

Lenke til rådmannens saksframlegg (sak 0122/13)