Fotocredit: Ingrid Aspen

Gratulerer med den internasjonale dagen for urfolk!

Siden 1994 har 9. august vært FNs internasjonale dag for urfolk. I år markeres at det er 10 år siden FNs erklæring for urfolks rettigheter ble vedtatt, etter mer enn tjue års forhandlinger.

august 9, 2017

Erklæringen legger vekt på at urfolk har rett til å bevare og styrke sine egne institusjoner, kulturer og tradisjoner, og at de har rett til å utvikle seg slik de selv ønsker og synes er nødvendig. Miljøpartiet De Grønne vil gjøre vårt for å motvirke at samisk kultur og identitet forties.  Vi vil arbeide for at samiske språk styrkes, blant annet ved etablering av flere språksentre, og øke støtten til oversettelse av litteratur og film, særlig for barn.

- For oss er det spesielt viktig å styrke og lovfeste konsultasjonsordningen mellom Staten og Sametinget og sette i gang igjen prosessen etter Samerettsutvalget II

Vi vil stimulere til at flere kommuner innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk og styrke retten til opplæring på samisk også utenfor disse områdene. En måte å gjøre dette på er å senke minstekravet til elever som behøves før tilbudet må gis av kommunen. Samtidig må vi utdanne flere språklærere i alle de samiske språkene.

- De Grønnes overordnede mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, der solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur er bærende elementer

Et like stort problem som direkte diskriminering har vært at saker som angår samisk kultur blir forbigått i det stille. Derfor tar vi til ordet for at det etableres et forsknings og formidlingsprogram for å skape et samlet samisk historieverk. Her vil fornorskningshistorien være ett av flere tema og dette vil være et prosjekt som samtidig styrker og utvider det samiske forskningsmiljøet.

Toine C. Sannes, 1. kandidat, Miljøpartiet De Grønne i Nordland - Mikal Nerberg, 1. kandidat, Miljøpartiet De Grønne i Troms - Ørjan Jensen, 1. kandidat, Miljøpartiet De Grønne i Finnmark Førstekandidatene i de tre nordligste fylkene markerer den internasjonal dagen for urfolk

Norge har et stykke å gå før selvbestemmelsen til samisk befolkning er en realitet. Vi håper å være en bidragsyter til dette og inviterer til samarbeid mellom De Grønne og samiske institusjoner og enkeltmennesker.

Toine C. Sannes, 1. kandidat, Miljøpartiet De Grønne i Nordland
Mikal Nerberg, 1. kandidat, Miljøpartiet De Grønne i Troms
Ørjan Jensen, 1. kandidat, Miljøpartiet De Grønne i Finnmark

De Grønne vil:

 • Være en pådriver for en nordisk samekonvensjon for å lette samhandling og styrke samisk kultur på tvers av landegrensene.
 • Støtte og videreutvikle Sametinget som det viktigste verktøyet for selvbestemmelse for det samiske folket.
 • Styrke og lovfeste konsultasjonsordningen mellom Staten og Sametinget.
 • Arbeide for at samiske språk styrkes, blant annet ved etablering av flere språksentre, og økt støtte til oversettelse av litteratur og film, særlig for barn.
 • Gi støtte til styrking av kvensk, lulesamisk og pitesamisk språk.
 • Opprette en sannhet- og forsoningskommisjon for å granske konsekvensene av fornorskningspolitikken overfor samene og nasjonale minoriteter.
 • Sørge for tilstrekkelig finansiering til etablering av Skogfinsk Museum.
 • Støtte arbeid som setter søkelys på romanifolkets og romfolkets historie og kultur i Norge, inkludert språkene romanes og skandoromani.
 • Bidra til at det norske romfolkets kultur ivaretas og videreføres Innføre prosedyrer for å gi forutsigbarhet i økonomiske spørsmål for Sametinget og andre samiske budsjettområder, for eksempel ved at det hvert år legges fram en stortingsproposisjon om satsingsområder og prioriteringer i samepolitikken.
 • Sette i gang igjen prosessen etter Samerettsutvalget II, som handler om retten til land og vann i tradisjonelle samiske områder fra og med Troms fylke og sørover.
 • Gjøre samefolkets dag til en offisiell fridag i hele Norge.
 • Etablere et forsknings- og formidlingsprogram for et samlet samisk historieverk hvor fornorskningshistorien er ett av flere tema.
 • Styrke forskning og formidling av samisk historie, språk og kultur i universiteter, museer og kulturinstitusjoner vesentlig.