Fotocredit: Skjermdump nrk.no

Vil gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs

I dag lanserte programkomiteen sitt endelige forslag til partiprogram for neste stortingsperiode. Blant annet vil man gi kommunene økte inntekter ved å tillate «eiendomsskatt» på oppdrettsanlegg.

januar 16, 2017

Det var NRK Troms som først omtalte programkomiteens forslag om å gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs. Mikal Nerberg forklarte i dag på radio at dagens system med Havbruksfondet ikke fungerer fordi systemet er avhengig av vekst. Han gir dermed støtte til Nettverk for kyst- og fjordkommuner som har etterlyst inntekter til kommunene fra oppdrettsindustrien. Både Lyngen og Karlsøy er med i NKFK.

- Det er svært få kommuner som får penger fra fondet fordi det er avhengig av nye konsesjoner eller vekst i oppdrettsnæringen i den enkelte kommune

Mange kommuner sitter i dag kun igjen med skatteintektene fra en håndfull ansatte ved oppdrettsanlegg. Eierselskapet er i regelen ikke lokalt, og overskuddet fra industrien faller eierne til gode på tross av at det legges beslag på store arealer i distrikene. For at kommunene i dag skal ha inntekter av betydning må de enten ha en mange ansatte i oppdrettsindustrien eller en lokal industri som er leverandører til opprettsanlegg.

I programforslaget er det ikke tatt stilling til hvor stor avgift kommunene skal kunne ta. -Det viktigste her er åpningen for at kommunene som har satt av arealer for oppdrettsindustrien skal ha noe igjen for det, sier Nerberg.

- Med dette forslaget er det tvert imot mulig for kommunene med en vekstuavhengig inntekt

-En ansvarlig oppdrettspolitikk er selvsagt en forutsetning for at dette skal fungere, understreker Nerberg. Han er ikke redd for at enkelte kommuner skal fristes av de nye inntektsmulighetene og kaste vrak på miljøhensyn. -Med dette forslaget er det tvert imot mulig for kommunene med en vekstuavhengig inntekt. Man kan se for seg en mulighet for at kommunene innfører en diferensiert avgift basert på miljøavtrykk. Avgiften kan foreksempel gjelde kun åpne anlegg om kommunene ønsker det.

Programkomiteens forslag til nytt program er ute nå!

"Oppdrettsindustrien er Norges nest største eksportnæring og samtidig en av de største miljøut-fordringene langs kysten. Oppdrettsindustrien står foran en nødvendig omstilling til miljøvennlig produksjon med god dyrevelferd. For at oppdrettsindustrien skal bli en bærekraftig industri må det settes miljøkrav som hindrer utslipp av lus, rømming og forurensing av omgivelsene." (Fra programutkastet)

Les hele programforslaget her!

Her er punktene om oppdrettsindustien fra programforslaget:

 • Utvikle økologisk havbruk som en spydspiss for miljø- og dyrevennlig havbruk
 • Kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på alle eksis-terende anlegg innen 2025
 • Utvide og trappe opp spleiselaget mellom staten og oppdrettsindustrien om FoU, teknolo-giutvikling og investeringer i lukkede anlegg og miljøløsninger
 • Bygge opp bærekraftig fôrproduksjon i Norge for å øke selvforsyningsgraden og hindre bruk av matfisk og importert protein
 • Opprette eget oppdrettstilsyn i Mattilsynet for å styrke kontrollen med rapportering, dyrevelferd og bærekraftig drift
 • Tydeliggjøre at forurensningsloven gjelder for oppdrettsindustrien
 • Skjerpe kravene til dyrevelferd i oppdrettsindustrien
 • Gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs
 • Innføre hjemfallsordninger for oppdrettslokaliteter
 • Innføre forbud mot å skifte ballastvann eller tømme kjemikalier fra lusebehandling i sår-bare områder og avvikle bruk av kitinhemmere i oppdrettsnæringen
 • Få på plass merking av oppdrettslaks for å kunne spore rømt laks tilbake til oppdrettsanlegget