Fotocredit: Troms Fylkeskommune / Lars Åke Andersen (frifoto.no)

Fylkesråd Sollied nekter å gjennomføre Fylkestingets vedtak om samisk språk i Sør-Troms

Etter femten måneder har Fylkesråd Roar Sollied fortsatt ikke gjort noe med en utredning om rekruttering til samisk i videregående skole, som et enstemmig fylkesting vedtok.

juni 14, 2018

– Dette er en fullstendig uakseptabel framgang fra fylkesråden, sier Askild Gjerstad, fylkestingsrepresentant for MDG. Hvordan skal Fylkestinget kunne fungere som demokratisk organ når rådet nekter å gjøre det de er satt til?

– Dette er veldig skadelig for arbeidet med å få til en god situasjon for samisk undervisning i Sør Troms, fortsetter Gjerstad. Fylkeskommunen har gitt sine lovnader og kan ikke bare trenere en så viktig sak for den markasamiske befolkningen. Muntlig sa fylkesråden at han ser på det som et lite utreda forslag, og at han ikke tillegger det samme vekt som et forslag som kommer fra fylkesrådet.

- Hvordan skal fylkestinget kunne fungere som demokratisk organ når rådet nekter å gjøre det de er satt til?

Gjerstad mener det ikke er opp til fylkesråden å bestemme hvilke av fylkestingets vedtak som er verdige til å gjennomføres.  – Det er jo i beste fall en manglende demokratiforståelse. Man må jo lure på om fylkesråden overhodet forstår sin rolle og politiske prosesser, sier Gjerstad.

-Dersom det skulle være noen vanskeligheter med å kjøpe tjenesten fra Várdobáiki, burde fylkesråden ha kommet tilbake til fylkestinget slik at vi kunne laget en ny bestilling. Det er uansett ikke akseptabelt å ikke følge opp et vedtak som er gjort i fylkestinget.

De Grønne kommer til å forfølge denne saken og ser mistillitsforslag som et mulig alternativ.

Saksgangen

  • I mars 2017 behandlet fylkestinget Fylkestingsmelding om samisk i den videregående opplæringen i Troms. I meldingen sies det bl.a: «I forbindelse med nedleggelsen av Skånland videregående skole ble det fra fylkeskommunens side forsikret om at tilbudet til samiskspråklige lever ikke skulle bli skadelidende. I meldingen kom det også fram at antallet som valgte samisk i den videregående opplæringen har gått betydelig ned etter at Skånland videregående skole ble nedlagt.
  • Miljøpartiet De Grønne foreslo derfor følgende: «Troms fylkeskommune ber Várdobáiki samisk senter om å utrede tiltak som kan styrke rekrutteringen til samisk undervisning i Sør-Troms. Utredningen skal vurdere hvorfor tallet på elever som velger å lære samisk på videregående skole, har gått så mye ned. Det er viktig å se dette i sammenheng med hele utdanningsløpet under ett. Man bør også se over fylkesgrensen Troms /Nordland for å fange opp situasjonen i hele det markasamiske området.».
  • Forslaget ble enstemmig vedtatt.
  • På fylkestingsamlingen i mars i år behandlet fylkestinget en oppfølging - 'Handlingsplan til fylkestingsmeldingen samisk i VGS'. I behandlingen av saken kom det utrolig nok fram at fylkesrådet ikke hadde vært i kontakt med Várdobáiki samisk senter om saken i løpet av de tolv månedene som hadde gått.
  • På junitinget, etter at ytterligere tre måneder gått, De Grønne forventet at fylkesrådet hadde fått fortgang i saken.
  • Dermed stilte De Grønne følgende skriftlige spørsmål: Har fylkesrådet nå vært i kontakt med Várdobáiki samisk senter og lagt til rette for at de kan utrede tiltak som kan styrke rekrutteringen til samisk undervisning i Sør-Troms?
  • Svaret fra fylkesråden var veldig nedslående. Han sier mye om situasjonen for samisk i Sør-Troms, kanskje for å dekke over saken. Når det gjelder utredningen, som saken gjelder, sier han følgende: «Skal det gjøres en større utredning, må vi bestille og kjøpe, og da er det ikke like opplagt at vi kan handle direkte med Várdobáiki».

- Dersom det skulle være noen vanskeligheter med å kjøpe tjenesten fra Várdobáiki, burde fylkesråden ha kommet tilbake til fylkestinget slik at vi kunne laget en ny bestilling