FISKERIPOLITISKE KROKODILLETÅRER

fisker m garn
I Nordlys 4. september henviser Jan Olsen fra Nordkapp SV til betydningen som valget kommer til å ha for fiskeriene i Nord-Norge. Han kommer med en nokså avslørende analyse av den nåværende regjeringens fiskeripolitikk som man godt kan si seg enig i. Han konkluderer så at dersom man vil forhindre at utviklingen fortsetter i samme negative retning, enten sakte med Arbeiderpartiet og Senterpartiet eller mye fortere med Høyre og FRP, så må man enten stemme SV eller Kystpartiet.

Klagesangen har imidlertid noe krokodilletåreaktig over seg. Hvem har sittet i regjering med AP og SP i åtte år? Jeg kan ikke huske å ha hørt noe nevneverdig fra SV eller lagt merke til noen alvorlig motstand fra den kanten mot regjeringens fiskeripolitikk. Er det da grunn til å forvente noe mer fra SV i årene som kommer?

Olsen sier at han kommer frem til anbefalingen om å stemme enten SV eller Kystpartiet etter å ha lest partiprogrammene. Han kan ikke ha lest Miljøpartiet – De Grønnes partiprogram – eller tier han kanskje det ihjel med overlegg fordi MDG er en mere seriøs konkurrent enn Kystpartiet?

I MDGs arbeidsprogram står bl.a. følgende under kapittel 1.7 Bærekraftig sjøbruk:
MDG vil:

– At en bærekraftig og åpen kystfiskeflåte skal være ryggsøylen i næringen, med havfiskeflåten som supplement med strenge krav til lokal landing av fisken.
– Opprettholde råfiskloven og deltakerloven, med strenge grenser for hvor mange fartøy et rederi kan eie.
– Avvikle privateide/omsettelige kvoter og gjenåpne fiskeriallmenningen, slik at alle kvalifiserte fiskere får personkvoter innenfor vitenskapelig fastsatte totalkvoter
– Utvikle det norske hjemmemarked for sjømat ved å opprette fiskerisamvirker etter modell fra landbruket, med vekt på foredling og distribusjon av lokal fersk fisk.

Kvalifiserer ikke dette til å bli tatt med i Olsens anbefalinger av valgbare partier? Ikke minst: Burde ikke slike tiltak anses som viktige elementer av en seriøs fiskeripolitikk som kommer kystbefolkningen til gode og ikke sørnorske milliardærer? Når et parti med en god fiskeripolitikk har sittet i regjering i åtte år uten at det har hatt noen betydning for resultatet er det kanskje på tide å prøve et alternativ.

Av Georg Hansen, Miljøpartiet De Grønne, Tromsø

Publisert i Finnmark Dagblad 7. september