Fotocredit:

Er MDG et venstrevridd ensaksparti

august 24, 2015

Lørdag 15. august er Nordlys’ lederartikkel i sin helhet viet MDG og ”den grønne fremmarsjen”. Det tar vi som et tegn på at partiet vårt nå tas på alvor og nyter respekt hos landsdelens største avis. Men vi hadde gjerne sett at dette ble reflektert i lederartikkelens innhold. Skribenten bruker i alt vesentlig sin enspalter til å så tvil om bredden i MDGs politikk, og til å forfekte en total misforståelse angående MDGs plassering i det partipolitiske landskap. Det hevdes at MDG er et ”ensaks-parti”, og det bestrides at MDG er ”blokkuavhengig”. Den første påstanden baseres på at lederskribenten definerer det enorme klima/miljø-komplekset som en ”sak” på samme nivå som eiendomsskatt og bensinpriser! Den andre påstanden er utledet av udokumenterte antagelser om at MDG har stemt konsekvent mot ”den borgerlige politikken” i Tromsø, og med Rødt i Oslo. Men dette beviser jo ikke annet enn at MDG trofast følger sin egen vei, og henter støtte til sin politikk der hvor støtten er å finne!

Verdier og de store linjene for grønn omstilling styrer sakspolitikken
Knut Olav Åmås er en av Norges mest respekterte mediefolk. For øyeblikket er han direktør i Fritt Ord. I et intervju med Aftenposten 5. august uttaler han blant annet følgende: ”Det de færreste mediefolk har tatt innover seg er at borgere mer enn noe er opptatt av verdier som preger livet vårt, som for eksempel retningen samfunnet tar, religion og språk. Det andre er at journalistene i denne uoversiktlige verden ikke klarer å gi folk de store linjene og forståelsen av sammenhenger til å tolke virkeligheten og verden….”. Nordlys’ lederartikkel 15. august illustrerer at dette er høyst berettiget kritikk. Lederskribenten gjør et stort poeng av at velgerne har krav på å få vite hva MDG mener om ”saker” som eiendomsskatt og bensinpriser! Velgerne får svar på spørsmål angående slike saksfragmenter ved å lese våre programmer og ved å spørre våre listekandidater. Men mener Nordlys virkelig at dette er ”saker” på samme nivå og av samme betydning som grønn omstilling for bevaring av klodens økosystemer og samfunnsstrukturer? Representerer de nevnte saksfragmentene ”overordnete verdier” som preger livene våre? Yter Nordlys her hjelp til å se ”de store linjene”, og ”forståelsen av sammenhenger til å tolke virkeligheten og verden”? Selvsagt ikke, men Nordlys lederskribent kunne ha bidratt til dette etter en rask gjennomlesning av valgprogrammet til MDG Tromsø. Der anvises en politikk som bygger på overordnete verdier, som trekker de store linjene, og som gir bidrag til forståelse av sammenhenger. Skribentens programlesing ville også ha overbevist hen om at MDG ikke er et ensaksparti. En slik merkelapp er en perversjon når den heftes til et parti som bygger på erkjennelsen av at ”alt henger sammen med alt” – og at dette gjelder for klodens økosystemer så vel som for menneskenes samfunnsstrukturer.

”En sak om gangen”-politikken skader økosystemet og det biologiske mangfoldet
MDG står for en grønn, bærekraftig ”alt henger sammen med alt”-politikk lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Dette innebærer at tiltak og aktiviteter på ett samfunnsområde alltid vil ha ringvirkninger, og noen ganger uønskede bivirkninger, for andre områder, så vel som for det omgivende miljø. MDG søker integrerte opplegg som for eksempel inkluderer nærings-, undervisnings-, sosial-, helse-, kultur-, bolig- og samferdsels-politikk, og setter alt inn i en overordnet klima- og miljø-sammenheng. Alternativet til dette er den fragmenterte ”en sak om gangen”- politikken som har skadet økosystemene og det biologiske mangfoldet, og som på sikt truer vår og alle andre skapningers eksistens.

Økonomiske modeller må ta hensyn til økosystemene
Økonomiske lover er menneskeskapte. Derfor kan de endres av mennesker. Men økologiske lover kan vi ikke endre, de må vi bøye oss for og adlyde. Gjør vi ikke det vil det gå både Homo sapiens og alle andre organismer ille. Poenget er at ”lønnsomme” tiltak på ett samfunnsområde kan vise seg katastrofalt samfunnsmessig ulønnsomme over tid – dersom de gir uforutsette, negative innvirkninger på klima og miljø. På den andre siden kan det være samfunnsøkonomisk ønskelig å støtte virksomheter som gir lite bedriftsøkonomisk utbytte dersom det kan oppnås gevinster for klima, biologisk mangfold og helse. Dette er grunnlaget for de nye økologiske økonomi-modellene som er under utvikling i akademiske miljøer over hele verden. Disse modellene forutsetter at det etableres systemer for prissetting av økosystem-vennlige og –uvennlige virksomheter og aktiviteter. Flere slike systemer er under utvikling, og vi ønsker å se noen av dem anvendt på foreslåtte og utredete prosjekter innen Tromsø kommune.

Vi trenger samspill for et grønt taktskifte
Vi er klare til å ta et større ansvar for styringen av Tromsø kommune. Vi ønsker å gjøre det i samarbeid med de partiene som gir oss mest gjennomslag for vår politikk. Vi ønsker å samspille med innbyggerne, næringslivet, organisasjoner, fag- og forskningsmiljøer. Vi vil presentere vår politikk på en positiv måte, uten den sedvanlige nedrakkingen av annerledes tenkende. Vårt mål er å forene oss med alle gode krefter, og framstå som en viktig medspiller i det grønne taktskiftet for Tromsø.

Barbara Vögele, Terje Traavik, Lise Lorentzen og Brynmor Evans for MDG Tromsø

Trykt i Nordlys 24.august 2015