Fotocredit: Liisa Leesment

Vil kreve avgiftsfritak for lukkede anlegg

Om Miljøpartiet De Grønne kommer i vippeposisjon vil de kreve at oppdrettere som har lukkede anlegg skal slippe å betale produksjonsavgift til kommunen laksen er produsert i.

september 9, 2017

I juni i år vedtok Stortinget en produksjonsavgift på 25 øre per kilo eksportert, ubearbeidet laks. Denne avgiften vil De Grønne at oppdrettere som har lukkede anlegg skal slippe å betale.

-Dette vil framskynde den nødvendige omstillingen samtidig som det gir verdiskaping i hele produksjonslinjen, sier Mikal Nerberg, 1.kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Troms. Han vil selv jobbe aktivt for å få oppdrettsindustrien utslippsfri om han blir valgt inn på Stortinget.

- Om De Grønne havner på vippen, kommer vi til å legge dette inn som krav i budsjettforhandlingene

Oppdrettsindustrien er Norges nest største eksportnæring men utgjør samtidig en av de største miljøutfordringene langs kysten. For at oppdrettsnæringen skal bli en bærekraftig industri, må det settes miljøkrav som hindrer forurensing av omgivelsene, rømming og utslipp av lus. Derfor vil De Grønne ha lukkede anlegg innen 2025.

Arbeidet for å få utslippsfrie oppdrettsanlegg har lenge vært sentralt for Miljøpartiet de Grønne. For eksempel foreslo De Grønne i sitt alternativt stasbudsjett i fjor 500 millioner kroner i investeringsstøtte til lukkede anlegg.

De Grønne vil:

 • Kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på alle eksisterende anlegg innen 2025
 • Tydeliggjøre at forurensningsloven gjelder for oppdrettsindustrien
 • Innføre hjemfallsordninger for oppdrettslokaliteter
 • Utvikle økologisk havbruk som en spydspiss for miljø- og dyrevennlig havbruk
 • Gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs
 • Utvide og trappe opp spleiselaget mellom staten og oppdrettsindustrien om FoU, teknologiutvikling og investeringer i lukkede anlegg og miljøløsninger
 • Bygge opp bærekraftig fôrproduksjon i Norge for å øke selvforsyningsgraden og hindre bruk av matfisk og importert protein
 • Opprette eget oppdrettstilsyn i Mattilsynet for å styrke kontrollen med rapportering, dyrevelferd og bærekraftig drift
 • Initiere en uavhengig nasjonal utredning om oppdrettsanleggs påvirkning på hele økosystemet i en fjord
 • Skjerpe kravene til dyrevelferd i oppdrettsindustrien
 • Innføre forbud mot å skifte ballastvann eller tømme kjemikalier fra lusebehandling i sårbare områder og avvikle bruk av kitinhemmere i oppdrettsnæringen
 • Få på plass merking av oppdrettslaks for å kunne spore rømt laks tilbake til oppdrettsanlegget