Tid for togsatsing

ruth og barbara 3

Arbeidet med en jernbane som binder hele Norge sammen har foregått
lenge, med mange utredninger og mange utspill. For Miljøpartiet de
Grønne er saken klar: Vi må få en jernbane på plass, og det snarest.
Jernbaneutbygging i nord er sterk forankret i det nasjonale
arbeidsprogrammet.

Transporten av gods til og via nord kommer  i dag fra Sverige, og inn
til Fauske og Narvik. Deretter fraktes godset på trailere over E6, med
all den slitasje på veinettet det medfører. At godstransporten også
foregår med utenlandske godstog som ikke er skodd for norske forhold,
er en utfordring for trafikkanter, bergingsselskapene og politiet.

Vinterstid er den utfordringen særlig stor.

Fra 2007 til 2014 har sjømateksport alene økt med 217% på tog fra
Narvik. Toget har altså hjulpet sjømatnæringen å ekspandere.

Næringslivet ellers har også profittert på tog, og det har bidratt til
å utvikle næringslivet i de områdene av Nord-Norge nær togstrekningen.
Per i dag er trafikken til og fra Narvik 16 tog per døgn, malm-, gods
og persontog innberegnet. Ofotbanen har spart miljøet for utslipp, og
knyttet Nordland sammen med resten av landet. Nå er det Troms og
Finmark sin tur.

Tidligere argumentasjoner for en jernbane via Troms til Finnmark, har
ikke hatt med Nordområdeargumenter, disse bringer vi i Miljøpartiet De
Grønne til torgs. Når nordøstpassasjen åpner vil nye transportbehov og
muligheter gjøre tog både aktuelt og nødvendig. Nye skipsruter for
godstransport vil trenge havner – og som nasjon bør vi melde oss inn i
konkurransen om godstransport fra arktiske områder og ned til Europa.

Russland regner seg som naturlig havn for en ventet transport i
arktiske strøk, vi ønsker å gi dem konkurranse – og tror vi kan
betjene flere markeder bedre enn vår nabo i øst.

Alternativet for transporten som vil komme gjennom dagens arktiske
område, er havgående transport med containerskip gjennom noen av våres
beste fiskeomårder. Miljøpartiet De Grønne ønsker å beskytte norske
primærnæringer, og å beskytte fiskebestandene i sårbare kyststrøk mot
belastningen en slik omfattende skipstrafikk vil gi.

Både fiskeindustrien og annen industri i Troms og Finnmark lider under
begrensende infrastruktur. Med tog i nord vil vi kunne ekspandere
næringer og skape vekst i et allerede etablert næringsliv. I dag
losses og lastes varer til Finnmark i Kiruna, en flott støtte til vårt
naboland. Men hvorfor skal ikke vi ha samme virksomhet her?

For Troms har antall containere som kommer nordover med Ofotbanen økt
med 31 % fra 2007 til i dag. Med en jernbane gjennom Troms og videre
nordover, vil miljøet spares for langtransport av dette godset, noe
som vil merkes især på veibudsjettene framover. I tillegg vil
kvaliteten på eksportvarene våre innen fiskeri og landbruk stige, for
transport med tog går unektelig mye raskere enn transport på sjø og
vei.

Jernbane vil også redusere bruken av privatbil for de lange
avstandene, noe som er viktig for mange av oss som bor her nord. For
arbeidet med å redusere bruken av fossil energi, er toget en
framtidsrettet løsning.

Argumentene for at lønnsomheten ikke vil forsvare investeringen,
stiller vi spørsmålstegn ved. Nord-Norge ligger på topp i
produktivitet i landet. Innovasjonsviljen og evne til nytenkning er
stor.


Verdiskapningen i nord er god, og jernbanen vil gi oss økt mulighet
til vekst innen etablerte og nye næringer. Turistnæringen er en grønn
næring i vekst, denne ønsker vi å satse på. Nye jordbruksprodukter er
en annen, og lokal produksjon av fiskemat en tredje næring De Grønne
har et særlig forhold til.

Byggingen av landet har vist seg å være avhengig av en god
infrastruktur, for Nord-Norge gjelder dette i særlig grad, ettersom vi
fortsatt har mye ugjort når det gjelder bygging av landsdelen vår.

Befolkningen vil vokse med gode offentlige tilbud, og det tilbudet som
per i dag mangler mest, er infrastruktur som binder kommuner og fylker
her nord sammen, og som binder de nordligste fylkene sammen med sør på
en effektiv og samtidig miljøvennlig måte.

Slik Miljøpartiet De Grønne ser det, er jernbane gjennom Troms og til
Finnmark en lønnsom investering, og i tiden som kommer vil den være en
helt grunnleggende investering for å konkurrere om å bli en godshavn i
et nytt transportbilde.


Vi har ingen tid å miste.

Ruth Bech  – 3.kandidat,  Miljøpartiet De Grønne, Troms
Barbara Vögele –  Sentralstyremedlem,  Miljøpartiet de Grønne

(Faksimilie Nordlys 4.mai 2015)