landbruk

Miljøpartiet De Grønne mener Norge skal være selvforsynt med de matvarene vi har best forutsetning for å produsere her i landet. Til det trengs minst like mange, eller til og med flere bønder enn i dag. De bør drive kjemikaliefritt, dyrevennlig og miljøvennlig- og bøndene må ha en inntekt de kan leve av.

Økologisk landbruk er viktig for bevaring av matjord, naturmangfold, dyrevelferd og vår egen helse. Vi ønsker derfor å satse mye sterkere på økologisk jordbruk. De Grønne er positiv til å ha store rovdyr i Troms, men vi mener at belastningen fra rovdyr på saueholdet i Troms nå er for stor. Jaktmuligheten må styrkes i tillegg til at det satses på konfliktdempende tiltak.

Miljøpartiet De Grønne i Troms ser med glede på lokal matproduksjon, og vi ønsker oss mer av det! Vi vil derfor arbeide for innføring av innovasjonstilskudd spesielt til jordbruket. De Grønne ønsker også mer gårdsturisme og besøksgårder i Troms, og vi vil jobbe for utprøving av nye jordbruksteknikker tilpasset vårt subarktiske klima.

Vi ønsker å kjempe imot tap av matjord i fylket. Hvis kommuner eller stat ekspropierer matjord til utbyggingsformål, skal de samtidig kompensere ved tilskudd til rydding av nytt land som erstatning for tapt matjord. Vi må få opp arealet vi har til matproduksjon, ikke bygge det ned.

Miljøpartiet De Grønne vil

  • Arbeide for at norsk tradisjonsmat, ivaretaking av kulturlandskap og lokale kulturtilbudprioriteres høyt
  • At fylket og kommunene sørger for tilrettelegging av lokale arbeidsplasser. Troms har et stort potensiale for øko- og gårdsturisme, noe som kan skape arbeidsplasser og være med på å synliggjøre de unike naturverdiene i fylket
  • Arbeide aktivt for økt dyrevelferd og livskvalitet hos produksjonsdyr i samarbeid med jordbruksorganisasjonene, Mattilsynet og Dyrepolitiet
  • Innføre en prøveordning med dyrepoliti i Troms
  • Ta vare på matjord, spesielt i pressområder rundt byene i fylket
  • Legge til rette for parselldyrking i byene
  • Legge til rette for produksjon, videreforedling og salg av lokaldyrket mat og økologiske produkter, samt arbeide for andelslandbruk
  • Samarbeide om utvikling av mer lokal matproduksjon, og om utprøving av nye jordbruksteknikker. I tillegg ønsker vi å arbeide for å få opp økologisk produksjon år for år til vi når et nasjonalt mål om 25 prosent økologisk matproduksjon
  • Utforske muligheter for mobile slakteri for å minske stress relatert til frakt og slakt av produksjonsdyr