helse

For De Grønne er det forebyggende helsearbeidet svært viktig. Vi ønsker å legge til rette for friluftsliv, styrke barne-og ungdomsaktiviteter og vil gjøre det enklere og tryggere å være syklist og fotgjenger. Vi vil også arbeide for at fylkeskommunale institusjoner gir mulighet til et sunt og variert kosthold. I tillegg vil vår ide om å samlokalisere ulike offentlige institusjoner kunne bidra til å gi bedre helse både fysisk og psykisk.

Helsetjenestene er i dag i stor grad et statlig ansvar via helseforetakene. Fylkeskommunen må likevel stille klare krav til og arbeide for et godt tilbud for innbyggerne. Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for styrking av helsetjenesten i distriktene, og vi ønsker at de lokalsykehusene som er lagt ned skal gjenopprettes. Tilbud for kronisk syke, for fødende og for akuttmedisin må styrkes.

Et grønt og mangfoldig Troms vil også være et sunnere Troms. Miljøpartiet De Grønne anerkjenner naturens egenverdi, og at naturen er en svært viktig kilde til opplevelser og menneskelig trivsel. Friluftsliv i seg selv har en påviselig og positiv påvirkning for både fysisk og psykisk helse. Vi vil støtte tiltak for å tilrettelegge og stimulere til friluftsliv, særlig tiltak rettet mot barn. Bedre kjennskap til naturen gir også bedre grunnlag for å ta vare på den. Dagens barnevern er avhengig av kommunens økonomi og avhengig av å finne gode regionale samarbeidspartnere. Todelingen i barns velferd og rettigheter mellom BUF-etat og barnevernstjenesten stykker opp ansvaret mellom kommune og fylke/stat. Dette medfører en ujevnhet i beskyttelse og tilbud til barn og unge mellom regioner og kommuner i fylket. Miljøpartiet De Grønne i Troms ønsker derfor å utrede en reorganisering av barnevernet. Kanskje vil en reorganisering, der en ny Barne-etat opprettes i fylket, kunne gjøre barns rettsikkerhet bedre.

Som resten av Norge, har vi i Troms Fylke et problem med vold. MDG Troms vil jobbe for å få med alle politiske partier, politiet, helsevesenet, kvinne- og barneorganisasjoner, samt relevante forskningsmiljøer til en nasjonal gjennomgang av voldsproblematikken. Dette gjelder alle områder som barns mobbing i skolen, via partnervold til uprovosert vold og vold i det offentlige rom.

Tannhelse er et fylkeskommunalt ansvar. Slik Miljøpartiet De Grønne ser det er tannhelse viktig for generell helse og velvære, og god tilgang til det offentlige tannhelsetilbudet er viktig. Derfor vil vi arbeide mot en sentralisering av tjenesten.

Miljøpartiet De Grønne vil

  • Legge til rette for økt fysisk aktivitet i arbeidslivet, friluftsliv og skoler. Et tiltak kan være åholde turveier gangbare om vinteren
  • Arbeide for flere lokale sykehus i distriktene, og styrke ambulansetjenesten
  • Arbeide for at sykehusene tar flere liggedøgn i Samarbeidsreformen, slik at antall gjeninnleggelser reduseres
  • Utrede organiseringen av barnevernet
  • Arbeide for at tannhelsetjenesten skal sees på som en del av den ordinære helsetjenesten ogegenandelene bli de samme som ved legebesøk
  • Arbeide for at mennesker med psykiske problemer skal kunne få hjelp i sitt nærmiljø, ogsåutenfor institusjon
  • At tannhelsetjenester skal være gratis fram til fylte 25 år. Deretter inkluderes de i egenandelsordningen gjennom folketrygden
  • Arbeide for små lokale idrettsanlegg, siden det gir best effekt på folkehelsen
  • Legge til rette for et sunt kosthold ved å tilby vegetarmat daglig i fylkeskommunale institusjoner
  • Invitere til et felles prosjekt for en systemisk tilnærming til voldsproblematikken, med utredning av omfanget til psykisk, fysisk og sosial vold, og av selvskading