framtid i troms

Statens planer for kommunesammenslåing med økonomiske støtteordninger er en balansegang med demokratiske prosesser. Bare med god kommunal forankring kan sammenslåing bli en suksess. Kommunene plikter å holde gode prosesser som involverer innbyggerne, slik at der ikke skapes en opplevelse av tvang eller uthuling av demokratiet. Spørsmål om sammenslåing av kommuner skal avgjøres lokalt og gjennom folkeavstemninger.

Det er stort behov for helhetstenkning for at fylket skal få en bærekraftig standard på sine tjenester. I dag er det for mye oppsplitting og lite helhetstenkning. Situasjonen innen samferdsel er et eksempel på dette hvor kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen, kollektivselskaper og private aktører ikke har en samordnet og helhetlig tankegang.

Miljøpartiet De Grønne mener at fylkeskommunen som utviklingsaktør skal jobbe for å få etablert et framtidsverksted i Troms. Verkstedet skal være en møteplass for næringsliv, gründere, forskning, forvaltning og andre interesserte. Målet er å fremme konkrete løsninger innenfor for eksempel transport, miljøteknologi, alternative energikilder, boliger og matproduksjon.

Dagens økonomiske system baserer seg på ubegrenset vekst, ofte uten at det tas hensyn til miljøet. Naturens ressurser er begrenset. Det økonomiske systemet slik det praktiseres i dag, fører til utarming av naturen og større sosiale forskjeller mellom folk og nasjoner. Dette går ikke lengre, og vi må finne nye løsninger og systemer.

Miljøpartiet De Grønne vil

  • At det etableres et "Framtidsverksted Troms" som regionalt miljøsenter i fylket
  • At fylkeskommunens utviklingsmidler brukes målrettet til å stimulere grønn næringsutvikling
  • Bidra til å miljøsertifisere virksomheter som får tilskudd fra fylkeskommunen
  • Opprette et miljøfond hvor bedrifter og organisasjoner kan søke om midler til
  • Miljøvennlig innovasjon og miljøvennlige praksiser og at det opprettes en miljøpris i Troms