fiske- og sjøbruk

De Grønne støtter Kystfiskeutvalgets forslag om at samer og den øvrige befolkningen på kysten skal ha en lovfestet fiskerett. Dette skal også gjelde for Troms. Vi støtter også opprettelsen av et nytt regionalt styringsorgan som kan fordele kvoter og gi regler om fartøystørrelse og redskapsbruk innenfor firemilsgrensa. Vi mener at fiskeriene i hovedsak skal baseres på kystfiske fra båter under 15 meter uten bruk av trål eller snurrevad fordi det gir økologisk riktig beskatning, flere arbeidsplasser, bedre dyrevelferd og mest verdiskapning per kilo fisk. Når det gjelder oppdrettsnæringen så har den vokst voldsomt de siste 10-15 årene, med mange negative konsekvenser.

Miljøpartiet De Grønne vil

  • At det satses på oppdrett i lukkede anlegg for å få bukt med sykdom og rømning slik at villaksstammene bevares og for å styrke fjordfisket
  • At oppdrett også må over til å drives økologisk. Det innebærer bl.a. at fisk til fôr kun hentes fra bærekraftige bestander og fra fiskeavskjær
  • At samer og den øvrige befolkningen langs kysten skal ha en lovfestet fiskerett
  • Styrke kystflåten, jobbe for flere lokale fiskemottak og for styrking av videreforedling av fiskeprodukter
  • Sikre at fjordfiske også foregår innenfor bærekraftige rammer gjennom sterkere grad av overvåkning av lokale/regionale fiskebestander