et grønnere arbeids-og næringsliv

Grønn økonomi er framtidens økonomi. Med lange tradisjoner innen fiskeri og jordbruk som basis for bosetting, framstår Troms i dag som mulighetenes rike for de som vil satse på grønne arbeidsplasser. Arbeids-og næringslivet i fylket er i dag sammensatt av både tradisjonelle næringer som fiskeri og jordbruk, handels-og servicebedrifter, og et mangfold av industri-, forsknings-og forvaltningsbedrifter hvor høy fagkompetanse spiller en sentral rolle. Vi vil arbeide for at grønne økonomiske prinsipper skal gjelde i hele produksjonslinjen i bedriftene.

Miljøpartiet De Grønne vil prioritere kortere arbeidstid framfor økt materielt forbruk. Vi har fått kortere arbeidsdager og lengre ferier, men mesteparten av produktivitetsøkningen er tatt ut i form av økt kjøpekraft og forbruk. Redusert arbeidstid vil gjøre at det blir bedre mulighet til å engasjere seg i alt fra frivillig arbeid og kulturliv, til omsorg og forenings-og lagsarbeid.

Troms trenger et kreativt og nyskapende næringsliv med langt flere grønne arbeidsplasser. Da er det viktig å slippe til gründere og småbedrifter. Deres muligheter er viktige for å ivareta bosetning i hele fylket og for en god samfunnsutvikling. Et mangfoldig næringsliv trenger et mangfoldig samfunn.Vi går inn for at det i tillegg til Framtidsverkstedet, opprettes småbedriftssentre som kan tilby nettverk, opplæring, rådgivning og støtte til lokale gründere og bedrifter under etablering hele fylket.

Miljøpartiet De Grønne vil støtte forskning og utvikling, samt arbeide for økte investeringer i den kunnskapsbaserte industrien. Vi mener at det først og fremst må satses i nye bransjer–sommiljøteknologi, grønn innovasjon og bærekraftig produksjon og handel, gårds-og økoturisme,fornybar energi, energieffektivisering og andre grønne løsninger. En grønn omstilling av næringslivet i Troms vil skape mange nye arbeidsplasser samtidig som det utvikles nye virksomheter og ny teknologi.

Miljøpartiet De Grønne går inn for utfasing av oljevirksomhet på norsk sokkel i løpet av de neste 20 årene. Dette innebærer en omlegging av industrien i fylket og landet til å bli mer miljøvennlig. Et lavere investeringsnivå i oljeindustrien vil forbedre konkurranseevnen til annen industri fordi lønns-og prisnivået i samfunnet blir lavere. Sammen med en aktiv grønn næringspolitikk vil derfor

en utfasing av oljeaktiviteten på norsk sokkel bidra til å skape nye grønne arbeidsplasser.

Miljøpartiet De Grønne vil

  • At Troms fylkeskommune skal investere i solenergi, jord-og bergvarme, sjø-og vannvarme, vind-og vannkraft, kloakk og renovasjon. Eldre vannkraftverk må oppgraderes
  • Prioritere satsing på miljøteknologi, fornybar energi, energieffektivisering og andre grønne løsninger samt ha fokus på etisk profil ved tildelinger av konsesjoner til næringsli vet
  • Stimulere til gründervirksomhet og flere grønne arbeidsplasser
  • At fylket og kommunene reduserer bruken av ufrivillige deltidskontrakter. Men det skal være lettere å jobbe deltid for de som ønsker det. Særlig mener De Grønne at foreldre må tilbys kortere arbeidstid og få større muligheter til å være hjemme med små barn
  • At det opprettes lokale småbedriftssentre som kan tilby nettverk, opplæring, rådgivning og støtte til lokale gründere og bedrifter under etablering